Shping Protected Đổi mới-Đồng tiền tốt nhất năm 2018! Tham gia ngay hôm nay!

Bảo vệ đổi mới

Tất cả dữ liệu thuộc loại riêng tư được tiết lộ bởi SHPING cho Bạn theo Thỏa thuận này hoặc trong việc sử dụng hoặc sử dụng Ứng dụng, được phân loại thành SHPING và bạn không được tiết lộ cho bất kỳ người ngoài nào.

Tham gia bán token shping ngay hôm nay!

Logo ứng dụng và nhãn hiệu SHPING là các nhãn hiệu, nhãn hiệu lợi ích, nhãn hiệu đã đăng ký, bản quyền hoặc sự đổi mới được cấp phép khác của các Cơ quan liên quan SHPING và SHPING (SHPING IP). SHPING và thêm vào đó là các Cơ quan liên quan SHPING yêu cầu phần lớn IP SHPING theo Thỏa thuận này. Bạn không được sử dụng hoặc hiển thị bất kỳ IP SHPING nào trong khoảng thời gian bạn sử dụng Ứng dụng và Dịch vụ, hoặc liên quan đến việc truy cập hoặc sử dụng trang web SHPING, mà không có sự đồng ý sáng tác trước đó của SHPING (có thể được giữ lại trong chiến thuật tối cao của nó).

Ứng dụng và bản chất của nó được đảm bảo bởi bản quyền, tem trao đổi và các luật đổi mới được cấp phép khác. Bạn nhận ra rằng:

Tất cả các quyền đổi mới được bảo vệ trong Ứng dụng và bản chất của nó trên toàn thế giới đều có một vị trí với SHPING và thêm vào đó là các Cơ quan liên quan đến SHPING hoặc các nhà cung cấp hoặc chi nhánh của họ;

Thỏa thuận này không trao đổi bất kỳ tiêu đề nào đối với đổi mới được bảo vệ trong Ứng dụng và bản chất của nó với Bạn; và

Các quyền đơn độc của bạn liên quan đến Ứng dụng và bản chất của nó và Dịch vụ được quy định trong Thỏa thuận này.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Trong quy định này, tài liệu tham khảo về SHPING trực tiếp là một tài liệu tham khảo và kết hợp SHPING, bất kỳ Cơ quan liên quan đến SHPING nào và mọi giám đốc điều hành, cán bộ, đại diện, chuyên gia, công nhân tạm thời, người kế nhiệm hoặc người được giao.

Bạn đồng ý rằng lối vào, mua hoặc cung cấp của bạn và sử dụng Ứng dụng và Dịch vụ, chịu trách nhiệm với Thỏa thuận này và là mối nguy hiểm duy nhất của Bạn

Ở mức độ được pháp luật cho phép và ngoại trừ như được thể hiện rõ ràng trong Thỏa thuận này, SHPING sẽ không phải chịu bất kỳ tổn hại, bất hạnh tài chính hoặc bất hạnh nào khác xuất hiện hoặc trong bất kỳ khả năng nào được xác định với, Việc sử dụng của bạn của Ứng dụng và Dịch vụ. Hạn chế này áp dụng cho ngay lập tức, trái tay, đáng kể, đáng khen ngợi, trùng hợp ngẫu nhiên, không phổ biến, cải tạo hoặc một số bất hạnh hoặc tác hại khác mà Bạn hoặc người khác có thể chịu đựng, bao gồm các tác hại do mất lợi ích, lòng vị tha, sử dụng, can thiệp kinh doanh hoặc mất dữ liệu hoặc dữ liệu .

Trở ngại của rủi ro áp dụng cho dù yêu cầu đó có trong hợp đồng, thời hiệu, tra tấn (tính mà không bị giam cầm, bất cẩn) hay giá trị và bất kể liệu SHPING đã được thông báo về khả năng của sự bất hạnh hay tổn hại đó. Bạn đồng tình rằng rủi ro của SHPING, giả sử bất kỳ, đối với Bạn theo luật pháp sẽ được giảm bớt theo mức độ mà bạn đã thêm vào bất hạnh.

Ở mức độ được pháp luật cho phép, Bạn đồng ý rằng SHPING won sẽ chú ý hoặc bắt buộc đối với mọi điều chỉnh, xâm nhập, đình chỉ hoặc ngừng ứng dụng, bất kỳ sai sót chuyên biệt nào ảnh hưởng đến khả năng truy cập hoặc sử dụng Ứng dụng.

Một số điều luật có thể buộc các cam kết hoặc cam kết sau khi SHPING có thể bị cấm, bị giới hạn hoặc thay đổi hoặc có thể bị từ chối, hạn chế hoặc thay đổi nhưng ở một mức độ hạn chế. Thỏa thuận này phải được sử dụng theo các thỏa thuận theo luật định này. Trong trường hợp có thể áp dụng các thỏa thuận theo luật định này, ở mức độ SHPING đủ điều kiện để làm như vậy, SHPING giới hạn nghĩa vụ của mình đối với bất kỳ khiếu nại nào theo các thỏa thuận đó đối với:

Trên tài khoản của các sản phẩm, tại thay thế SHPING, s:

(i) thay thế sản phẩm hoặc cung cấp hàng hóa bằng nhau;

(ii) sửa chữa các sản phẩm;

(Iii) trả góp chi phí thay thế sản phẩm hoặc nhận hàng hóa bằng nhau; hoặc là

(iv) trả góp chi phí sửa chữa hàng hóa.