20 ví dụ tốt nhất về sử dụng trí tuệ nhân tạo cho kinh nghiệm bán lẻ

A.I. có khả năng biến đổi hoàn toàn trải nghiệm bán lẻ truyền thống và đưa nó lên một tầm cao mới với tính cá nhân hóa, tự động hóa và tăng hiệu quả

Ảnh: Daniel Fung / Hình ảnh SOPA / LightRocket qua Getty Images