Bapt Quý: Tốt nhất 2018 | Mùa đông

Ghi nhận những đóng góp đặc biệt được thực hiện bởi cộng đồng Bapt từ tháng 1 năm 2018 - tháng 3 năm 2018.

Trong 90 ngày qua, có 116.867 bức ảnh được đóng góp bởi 23.217 nhiếp ảnh gia trên Bapt. Những bức ảnh này đã được nhìn thấy hơn 2,8 tỷ lần và được tải xuống hơn 16 triệu lần, truyền cảm hứng cho hàng triệu sáng tạo trên toàn thế giới.

Hôm nay, chúng tôi nhận ra những đóng góp đặc biệt được thực hiện bởi các thành viên cộng đồng Bapt, những người đã giúp biến điều này thành có thể trong Bapt Quarterly: Best of 2018 của chúng tôi | Bộ sưu tập Q1.

Biên tập lựa chọn: Ảnh của năm 2018 | Q1

25 bức ảnh khiến chúng tôi phải đi, ‘whoa. Hiện Xem Biên tập Lựa chọn: Ảnh của năm 2018 | Q1

Không theo thứ tự đặc biệt…

 1. Nathan Dumlao: Ảnh đẹp nhất 2018 | Q1
 2. Tanja Heffner: Ảnh đẹp nhất 2018 | Q1
 3. Yiran Đinh: Ảnh đẹp nhất 2018 | Q1
 4. Patrick Tomasso: Ảnh đẹp nhất 2018 | Q1
 5. Brooke Cagle: Ảnh đẹp nhất 2018 | Q1
 6. Stefan Stefancik: Ảnh đẹp nhất 2018 | Q1
 7. Joshua K. Jackson: Ảnh đẹp nhất 2018 | Q1
 8. Meric Dagli: Ảnh đẹp nhất 2018 | Q1
 9. Takahiro Taguchi: Ảnh đẹp nhất 2018 | Q1
 10. Craig Whitehead: Ảnh đẹp nhất 2018 | Q1
 11. Charles Deluvio: Ảnh đẹp nhất 2018 | Q1
 12. Osman Rana: Ảnh đẹp nhất 2018 | Q1
 13. Daniel Gonzalez: Ảnh đẹp nhất 2018 | Q1
 14. Izuddin Helmi Adnan: Ảnh đẹp nhất 2018 | Q1
 15. Jeremy Giám mục: Ảnh đẹp nhất 2018 | Q1
 16. David Clode: Ảnh đẹp nhất 2018 | Q1
 17. Tom Grimbert: Ảnh đẹp nhất 2018 | Q1
 18. Joe Robles: Ảnh đẹp nhất 2018 | Q1
 19. Dean Rose: Ảnh đẹp nhất 2018 | Q1
 20. Simone Hutsch: Ảnh đẹp nhất 2018 | Q1
 21. David Clarke: Ảnh đẹp nhất 2018 | Q1
 22. David Hofmann: Ảnh đẹp nhất 2018 | Q1
 23. Alex Perez: Ảnh đẹp nhất 2018 | Q1
 24. Pierre Châtel-Innocenti: Ảnh đẹp nhất 2018 | Q1
 25. Oliver Sjöström: Ảnh đẹp nhất 2018 | Q1

Biên tập viên Lựa chọn: Nhiếp ảnh gia năm 2018 | Q1

25 nhiếp ảnh gia được chọn vì khả năng chụp ảnh liên tục. Xem Biên tập viên Lựa chọn: Nhiếp ảnh gia năm 2018 | Q1

Không theo thứ tự đặc biệt…

 1. Easton Oliver
 2. Frankie Cordoba
 3. Nathan Dumlao
 4. Clem Onojeghuo
 5. Tyler Nix
 6. Kyle gác xép
 7. Parker Whitson
 8. Joshua Rawson-Harris
 9. David Hellmann
 10. Marten Bjork
 11. Dân 7Kidz
 12. Giám mục Jeremy
 13. Joshua Fuller
 14. Túp lều
 15. Dmitriy Ilkevich
 16. Ống kính Mitchel
 17. Joe Robles
 18. Máy cắt
 19. Sonnie Hiles
 20. Andi Rieger
 21. Alex Rhee
 22. Nik MacMillan
 23. David Clarke
 24. Stefan Stefancik
 25. Demetrius Washington

Top 25 ảnh được xem nhiều nhất năm 2018 | Q1

25 ảnh gửi năm 2018 | Q1 và đã xem hơn 88 triệu lần. Xem 25 ảnh được xem nhiều nhất năm 2018 | Q1

 1. Shea Rouda: Ảnh được xem nhiều nhất năm 2018 | Q1 (4.593.394 lượt xem)
 2. Schalk Neethling: Ảnh được xem nhiều nhất năm 2018 | Q1 (4.326.077 lượt xem)
 3. Mikita Karasiou: Ảnh được xem nhiều nhất năm 2018 | Q1 (4.266.724 lượt xem)
 4. Chris Barbalis: Ảnh được xem nhiều nhất năm 2018 | Q1 (4.204.353 lượt xem)
 5. Grafixart: Ảnh được xem nhiều nhất năm 2018 | Q1 (3,825,585 lượt xem)
 6. Nathan Dumlao: Ảnh được xem nhiều nhất năm 2018 | Q1 (3,801,658 lượt xem)
 7. Amy Velazquez: Ảnh được xem nhiều nhất năm 2018 | Q1 (3.685.524 lượt xem)
 8. Kinga Cichewicz: Ảnh được xem nhiều nhất năm 2018 | Q1 (3.671.278 lượt xem)
 9. Red Morley Hewitt: Ảnh được xem nhiều nhất năm 2018 | Q1 (3,591,898 lượt xem)
 10. Isaac Davis: Ảnh được xem nhiều nhất năm 2018 | Q1 (3,560,752 lượt xem)
 11. Asoggetti: Ảnh được xem nhiều nhất năm 2018 | Q1 (3.553.856 lượt xem)
 12. Grant Ritchie: Ảnh được xem nhiều nhất năm 2018 | Q1 (3,526,501 lượt xem)
 13. Ali Gooya: Ảnh được xem nhiều nhất năm 2018 | Q1 (3,501,853 lượt xem)
 14. Paul Larkin: Ảnh được xem nhiều nhất năm 2018 | Q1 (3,348,991 lượt xem)
 15. Nicole Harrington: Ảnh được xem nhiều nhất năm 2018 | Q1 (3.330.015 lượt xem)
 16. Josh Calabrese: Ảnh được xem nhiều nhất năm 2018 | Q1 (3,315,813 lượt xem)
 17. Spencer Watson: Ảnh được xem nhiều nhất năm 2018 | Q1 (3.300.600 lượt xem)
 18. Richard Jaimes: Ảnh được xem nhiều nhất năm 2018 | Q1 (3.198.431 lượt xem)
 19. Simon Fitall: Ảnh được xem nhiều nhất năm 2018 | Q1 (3.195.417 lượt xem)
 20. Vitalis Hirschmann: Ảnh được xem nhiều nhất năm 2018 | Q1 (3.149.465 lượt xem)
 21. Grant Ritchie: Ảnh được xem nhiều nhất năm 2018 | Q1 (3.129.419 lượt xem)
 22. Eberhard Grossgasteiger: Ảnh được xem nhiều nhất năm 2018 | Q1 (3.092.168 lượt xem)
 23. Markos Mant: Ảnh được xem nhiều nhất năm 2018 | Q1 (3.089.450 lượt xem)
 24. Johnson Wang: Ảnh được xem nhiều nhất năm 2018 | Q1 (3.064.744 lượt xem)
 25. Jon Tyson: Ảnh được xem nhiều nhất năm 2018 | Q1 (3.055.643 lượt xem)

Top 25 ảnh được tải nhiều nhất năm 2018 | Q1

25 ảnh gửi năm 2018 | Q1 và đã tải xuống hơn 557.000 lần. Xem 25 ảnh được tải xuống nhiều nhất năm 2018 | Q1

 1. Simon Fitall: Ảnh được tải xuống nhiều nhất năm 2018 | Q1 (34.897 lượt tải)
 2. Sherman Yang: Ảnh được tải xuống nhiều nhất năm 2018 | Q1 (32.212 lượt tải)
 3. Asoggetti: Ảnh được tải xuống nhiều nhất năm 2018 | Q1 (27.957 lượt tải)
 4. Nathan Dumlao: Ảnh được tải xuống nhiều nhất năm 2018 | Q1 (27.897 lượt tải)
 5. Grafixart: Ảnh được tải xuống nhiều nhất năm 2018 | Q1 (27.891 lượt tải)
 6. Vitalis Hirschmann: Ảnh được tải xuống nhiều nhất năm 2018 | Q1 (27.186 lượt tải)
 7. Amy Velazquez: Ảnh được tải xuống nhiều nhất năm 2018 | Q1 (25.020 lượt tải)
 8. Josh Calabrese: Ảnh được tải xuống nhiều nhất năm 2018 | Q1 (23.938 lượt tải)
 9. Isaac Davis: Ảnh được tải nhiều nhất năm 2018 | Q1 (23.242 lượt tải)
 10. Ali Gooya: Ảnh được tải xuống nhiều nhất năm 2018 | Q1 (22.872 lượt tải)
 11. Connor Wells: Ảnh được tải xuống nhiều nhất năm 2018 | Q1 (22.481 lượt tải)
 12. Grant Ritchie: Ảnh được tải xuống nhiều nhất năm 2018 | Q1 (22.310 lượt tải)
 13. Chris Ried: Ảnh được tải xuống nhiều nhất năm 2018 | Q1 (22.248 lượt tải)
 14. Jon Tyson: Ảnh được tải xuống nhiều nhất năm 2018 | Q1 (21.232 lượt tải)
 15. Eberhard Grossgasteiger: Ảnh được tải xuống nhiều nhất năm 2018 | Q1 (19.495 lượt tải)
 16. Jeremy Allouche: Ảnh được tải xuống nhiều nhất năm 2018 | Q1 (18.742 lượt tải)
 17. Tiết kiệm: Ảnh được tải nhiều nhất năm 2018 | Q1 (18.556 lượt tải)
 18. Johnson Wang: Ảnh được tải nhiều nhất năm 2018 | Q1 (18.335 lượt tải)
 19. Mitch Geiser: Ảnh được tải xuống nhiều nhất năm 2018 | Q1 (17.725 lượt tải)
 20. Red Morley Hewitt: Ảnh được tải xuống nhiều nhất năm 2018 | Q1 (17.609 lượt tải)
 21. Joshua Earle: Ảnh được tải xuống nhiều nhất năm 2018 | Q1 (17.497 lượt tải)
 22. Sam Beasley: Ảnh được tải xuống nhiều nhất năm 2018 | Q1 (17.413 lượt tải)
 23. Paul Larkin: Ảnh được tải xuống nhiều nhất năm 2018 | Q1 (17.306 lượt tải xuống)
 24. Tim Trad: Ảnh được tải nhiều nhất năm 2018 | Q1 (16.959 lượt tải)
 25. Người giữ Chris: Ảnh được tải xuống nhiều nhất năm 2018 | Q1 (16.882 lượt tải)

Nhiều nhiếp ảnh gia tải về nhất năm 2018 | Q1

25 nhiếp ảnh gia đã gửi những bức ảnh được tải về nhiều nhất năm 2018 | Q1. Xem 25 nhiếp ảnh gia được tải xuống nhiều nhất năm 2018 | Q1

 1. Rawpixel: 393.734 lượt tải trong năm 2018 | Q1
 2. Nathan Dumlao: 265.671 lượt tải trong năm 2018 | Q1
 3. Annie Spratt: 193.257 lượt tải trong năm 2018 | Q1
 4. Chutternap: 129.893 lượt tải trong năm 2018 | Q1
 5. Sharon McCutcheon: 117.292 lượt tải trong năm 2018 | Q1
 6. Eberhard Grossgasteiger: 106.195 lượt tải trong năm 2018 | Q1
 7. Tyler Nix: 99.064 lượt tải trong năm 2018 | Q1
 8. Alex Perez: 89.445 lượt tải trong năm 2018 | Q1
 9. Casey Horner: 88.451 lượt tải trong năm 2018 | Q1
 10. Willian Justen de Vasconcellos: 80.297 lượt tải trong năm 2018 | Q1
 11. Toa Heftiba: 75.055 lượt tải trong năm 2018 | Q1
 12. Vidar Nordli-Mathisen: 74.222 lượt tải trong năm 2018 | Q1
 13. Danh mục suy nghĩ: 67.551 lượt tải trong năm 2018 | Q1
 14. Jon Tyson: 66.157 lượt tải trong năm 2018 | Q1
 15. Tiết kiệm: 61.765 lượt tải trong năm 2018 | Q1
 16. Jeremy Giám mục: 60.094 lượt tải trong năm 2018 | Q1
 17. Luke Stackpoole: 58.855 lượt tải trong năm 2018 | Q1
 18. Asoggetti: 52.070 lượt tải trong năm 2018 | Q1
 19. Freestocks.org: 49.990 lượt tải trong năm 2018 | Q1
 20. Grafixart: 49.867 lượt tải trong năm 2018 | Q1
 21. Easton Oliver: 48.545 lượt tải trong năm 2018 | Q1
 22. Tom Holmes: 48.373 lượt tải trong năm 2018 | Q1
 23. Jess Watters: 48.365 lượt tải trong năm 2018 | Q1
 24. Rakicevic Nenad: 47.305 lượt tải trong năm 2018 | Q1
 25. Edgar Chaparro: 44.481 lượt tải trong năm 2018 | Q1

Biên tập lựa chọn: Thành viên cộng đồng năm 2018 | Q1

25 thành viên cộng đồng được chọn vì những đóng góp đặc biệt của họ để cải thiện cộng đồng Bapt. Tiêu chí bao gồm việc tạo ra các bộ sưu tập ảnh hữu ích, vô địch phong trào chụp ảnh mở và / hoặc hỗ trợ cộng đồng theo cách tích cực.

Ảnh của Brooke Cagle trên Bapt

Không theo thứ tự đặc biệt…

 1. Jackie Ramirez
 2. Susan H.
 3. Maïm Garnier
 4. Joselyn Miranda
 5. Lưu Gia Lưu
 6. Toni Bauerlein
 7. Matthew Williams
 8. Makayla Sophia
 9. Alison Costa
 10. Mrg Simon
 11. Ấu trùng
 12. Chris Barbalis
 13. Jorden Collins
 14. Sanghun Han
 15. Yasmin Dias
 16. Cơ quan Farouk
 17. Kelly Sikkema
 18. Grace Griffin
 19. Laila Khan
 20. Maria Gagnon
 21. Monae Harris
 22. Ann E.
 23. Alexandre Arackawa
 24. Anne Marie
 25. Kim loại Vivi

Cảm ơn rất nhiều đến mọi thành viên của cộng đồng. Nó thực sự là một vinh dự được xây dựng cho bạn và phát triển cộng đồng đáng kinh ngạc này với tất cả các bạn.

Nhóm Bapt